SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

Beschikbare arrangementen

Binnenschools en bovenschools

Voor leerlingen in regio Utrecht West zijn vanuit het samenwerkingsverband verschillende arrangementen beschikbaar. We onderscheiden arrangementen binnen de VO-school (opschaalmoment 3) en bovenschoolse arrangementen (opschaalmoment 4).

Welke arrangementen zijn er binnen de school?

Er zijn verschillende arrangementen mogelijk om leerlingen binnen de trajectbegeleiding op hun eigen school te ondersteunen.

 • Tijdelijke intensieve en individuele leerondersteuning: dit is ondersteuning in het plannen en organiseren van huiswerk en ‘leren’ leren.
 • Tools for School: een gedragswetenschapper vanuit de Bascule (polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie) helpt leerlingen, docenten en ouders binnen de context van de VO-school om de leerling weer vaardig te maken in effectief schoolgedrag.
 • Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum De Kleine Prins: dit arrangement is bedoeld om scholen te ondersteunen in hun begeleiding van leerlingen die langdurig ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben.
 • IVIO/ Onderwijs op afstand: thuiszittende leerlingen, bijvoorbeeld met psychosomatische problematiek, krijgen tijdelijk thuisonderwijs via het IVIO-lesprogramma om niet achter te raken met de leerstof (voor maximaal twee vakken).
 • Het Thuiszittersteam (TZT): thuiszittende leerlingen met internaliserende problematiek worden volgens beproefde programma’s weer richting school geholpen door door een gespecialiseerd team van de Fritz Redlschool in Utrecht.
 • Maatwerktrajecten: bedoeld voor leerlingen die dermate zware ondersteuning nodig hebben dat deze buiten de basisondersteuning valt, maar waar de VO-school toch mee aan de slag wil. SWVVO-RUW kan deze ondersteuning faciliteren tot de maximale hoogte van tlv-categorie laag (€ 9.000,-). Wij stellen hieraan per casus voorwaarden, die we van te voren met alle betrokken partijen bespreken.

Welke bovenschoolse arrangementen zijn er?

In regio Utrecht West zijn ook arrangementen beschikbaar bovenop de basisondersteuning (opschaalmoment 4). Meestal is de leerling hierbij (tijdelijk) buiten de eigen school geplaatst. Aan al deze arrangementen gaat een groot overleg vooraf.

 • Bovenschoolse onderwijs zorgvoorziening (BOZ): voor leerlingen die erbij gebaat zijn om tijdelijk in een andere omgeving te zijn dan op hun school, met andere ondersteuning. De BOZ besteedt ook aandacht aan thuiszittersproblematiek en er is een intensieve samenwerking met de jeugdhulp. Een leerling kan tot maximaal 24 weken op de BOZ verblijven.
 • Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC): voor leerlingen die een bovenschoolse leeromgeving met maatwerk dat past bij hun behoeften en mogelijkheden nodig hebben om hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen. Het OPDC is een school in Utrecht waar de leerling maximaal 2 jaar kan verblijven en ook examen kan doen.
 • Het Thuiszittersteam (TZT): voor leerlingen die misschien meer gebaat zijn bij plaatsing in het VSO. Het team van de Fritz Redlschool te Utrecht kan dit bekijken.
 • Revalidatie- en behandeltrajecten: voor leerlingen met fysieke klachten die door de behandelend arts worden doorverwezen naar een revalidatietraject zoals De Hoogstraat in Utrecht. Het onderwijs wordt via plaatsbekostiging verzorgd door de aangesloten VSO-school. Dit is altijd van korte duur (6 -12 weken).
 • Behandeltrajecten met onderwijs op een andere locatie: voor leerlingen met psychische klachten die door een behandelend arts worden doorverwezen naar een voorziening binnen de psychiatrie. Het onderwijs wordt ook hier via plaatsbekostiging verzorgd door een aangesloten VSO-school. Dit is vaak van langere duur (ongeveer 12 weken).
 • Productief leren: een speciale onderwijskundige aanpak voor leerlingen van verschillende niveaus met grote motivatieproblemen. Vooral voor leerlingen die dreigen voortijdig de school te verlaten (vsv).
 • Facultatieve arrangementen: voor een leerling die maatwerk nodig heeft dat niet past in voorgaande arrangementen. Dit kan de uitkomst zijn van een groot overleg. De directeur-bestuurder van SWVVO-RUW geeft het eindoordeel over de wenselijkheid en de haalbaarheid. Aan de afspraken zijn maximumbedragen verbonden.