SWVVO-RUW

Voor ouders

Dit doet de ondersteuningsplanraad

Denkt u mee over passend onderwijs?

Docenten, ouders en scholieren kunnen invloed uitoefenen op passend onderwijs en het beleid van het samenwerkingsverband. Daarvoor dient de ondersteuningsplanraad (OPR): de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

Wat doet een medezeggenschapsraad?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten ouders, medewerkers en leerlingen. De MR denkt actief mee over het beleid op school. Ook mag de MR adviseren over het schoolondersteuningsprofiel. Daarin beschrijft de school welke ondersteuning zij biedt en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. In onze regio is het alleen bij het Wellantcollege in Montfoort iets anders geregeld. Deze school heeft geen medezeggenschapsraad, maar een ouderraad.

 

Wat doet de OPR?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van ons samenwerkingsverband. In deze raad zitten ouders, personeelsleden en ook leerlingen. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen. Maar zij hoeven zelf geen lid van een medezeggenschapsraad te zijn.

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat het plan alleen wordt goedgekeurd als de OPR het ermee eens is.

In het ondersteuningsplan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook wordt de route naar het voortgezet speciaal onderwijs beschreven, en de verdeling van het geld. Het ondersteuningsplan wordt ten minste eens in de vier jaar aangepast. De OPR moet dit plan goedkeuren voor het samenwerkingsverband het naar de Inspectie van het Onderwijs mag sturen.

Dit zijn de leden van de OPR.