SWVVO-RUW

Voor ouders

Hebt u een klacht of bezwaar?

Zo maakt u dit kenbaar

Als samenwerkingsverband stellen wij het belang van de leerling voorop. Toch kan het zijn dat u het niet met ons eens bent.

Vaak lukt het om een meningsverschil onderling bij te leggen. Wilt u toch een klacht indienen? Dat kan volgens onze klachtenprocedure.

 

Bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken of beroep aantekenen. Dat is iets anders dan een klacht indienen. Bezwaar maken doet u als u het niet eens bent met een van onze besluiten over toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Zo’n besluit heet een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) en is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hebt u bezwaar tegen een besluit van de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid tot het VSO? Dan moet u dat binnen zes weken na het besluit indienen bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)