SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
zorgcoördinatoren

De persoon die in de middelbare school de ondersteuning coördineert van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften of zorgvragen.

Warme overdracht

Het contact tussen de basisschool en de middelbare school waar een groep 8-leerling naartoe gaat. Ze bespreken het onderwijskundig rapport en eventuele aanvullende vragen over de ondersteuning die de leerling nodig heeft.

Trajectvoorziening

Een apart lokaal waarin leerlingen trajectbegeleiding krijgen (niet op alle scholen).

Trajectbegeleiding

Individuele begeleiding van een leerling binnen de basisondersteuning. Dit is het hoogste niveau van basisondersteuning binnen een school. Het volgende niveau is een arrangement voor extra ondersteuning.

Toelaatbaarheidsverklaring

Een verklaring die aangeeft of een leerling toegelaten kan worden tot een school voor speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

Samenwerkingsverband

Een regionaal overleg waarin scholen afspreken welke begeleiding zij minimaal bieden en hoe ze de ondersteuningsgelden verdelen. Elke school hoort bij een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband voor basisscholen in regio Utrecht West heet Passenderwijs., het samenwerkingsverband voor middelbare scholen SWVVO RUW (kortweg RUW).

POVO-procedure

Een beschrijving van alle stappen die er te nemen zijn als een leerling overgaat van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De POVO-procedure voor regio Utrecht West is te vinden op de websites van SWVVO RUW en Passenderwijs.

Overstapadviesblad

Een formulier waarmee ouders toestemming geven om de gegevens van hun kind digitaal over te dragen. De basisschool maakt dit formulier met behulp van Onderwijs Transparant en ouders ondertekenen het. Voor elke leerling is er een apart formulier met een unieke code. Dit formulier gaat naar de toekomstige middelbare school van de leerling.

Onderwijs Transparant

Een beveiligde online omgeving waarin scholen op een veilige manier leerlinggegevens kunnen overdragen. Onder meer gebruikt voor de overdracht van het onderwijskundig rapport van basisschool naar middelbare school.

OKR

Het rapport waarmee de basisschool een leerling overdraagt naar de middelbare school. Hierin staan naast toetsgegevens ook gegevens over de begeleiding en de ontwikkeling van de leerling.

Extra ondersteuning

Ondersteuning die de middelbare school kan aanvragen bij het samenwerkingsverband als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning die de school kan bieden.

Enkelvoudig advies

Een schooladvies waarin de basisschool één leerweg adviseert. Bijvoorbeeld vmbo-kl of havo.

Dubbel advies

Een schooladvies waarin de basisschool twee leerwegen combineert om aan te geven dat een leerling groeipotentie heeft. Bijvoorbeeld een advies vmbo tl/havo: de school ziet bij de leerling tl-niveau, maar verwacht dat de leerling kan doorgroeien naar havo.

Drempelonderzoek

Toetsen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen om de leerontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk of een leerling achterstanden heeft en zo ja, welke. Het drempelonderzoek hoort bij de procedure voor een aanwijzing lwoo.

Commissie van begeleiding

De commissie van een school voor voortgezet speciaal onderwijs die bekijkt welke ondersteuning een leerling nodig heeft en of een leerling op de school geplaatst kan worden.