SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Pilot PrO - vmbo

Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt op het Futura College (school voor praktijkonderwijs, Woerden) een gemengde onderbouwklas PrO-vmbo aangeboden. Deze klas wordt aangeboden in samenwerking met het Kalsbeek College. Deze leerroute heet kortweg PrO-T. Hiermee wordt aangegeven dat het een theoretische leerroute betreft die weliswaar gericht is op doorstroom naar het vmbo, maar ook kan toeleiden naar de entree-opleiding, wanneer doorstroom naar het vmbo (nog) niet haalbaar blijkt. 

Het doel is om ruimte te bieden voor leerlingen van wie bij de aanvang van hun eerste leerjaar in het VO niet meteen duidelijk is of zij beter tot hun recht komen in het PrO dan wel in het vmbo.  
 
Toelatingsrichtlijnen Pro-T route

Concreet betekent dit dat de leerling:

  • een IQ heeft van 75 of hoger en leerachterstanden van twee jaar op de domeinen inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen- zouden in aanmerking kunnen komen. 
  • vanuit het PO advies PrO heeft, beschikt over een TLV en is ingeschreven op het Futura College. 
  • een goede werkhouding en werktempo laat zien.

Na bestudering van het dossier door de orthopedagoog van het Futura College wordt vastgesteld wie in aanmerking komt voor dit traject. In het intakegesprek wordt met leerling en ouders besproken of ze deelnemen aan dit programma.  

Organisatie

De lessen worden aangeboden op het Futura College, waarbij een overgangsprogramma wordt georganiseerd aan het einde van het tweede jaar. Dit wordt uitgevoerd in de vorm van een stage of projectweek op het Kalsbeek College, met als doel de school en de werkwijze te leren kennen en de overgang naar het vmbo gemakkelijker te maken.  
De leerlingen volgen de PrO-T route, waarbij ze toewerken naar de kerndoelen van het vmbo, met het boekenpakket voor het vmbo basis. Naast deze lessen krijgen de leerlingen groep- overstijgend les met alle leerlingen die deze route volgen. In deze lessen wordt expliciet aandacht besteed aan deze route en zo nodig extra ondersteuning geboden voor de vmbo-vakken (in het eerste jaar Nederlands, Wiskunde, Biologie en Engels. In het tweede jaar komt daar Economie en/ of Natuur-scheikunde bij). 
Het streven is dat de leerling na twee schooljaren doorstroomt naar de bovenbouw van het vmbo (van tweede klas Futura College naar derde klas Kalsbeek College). 
Mochten binnen twee jaar de vereiste kerndoelen niet zijn gehaald, dan kan er voor het derde jaar een maatwerkprogramma worden aangeboden. De leerling kan aan het einde van dat jaar alsnog doorstromen naar de bovenbouw van het vmbo (van derde klas Futura College naar derde klas Kalsbeek College). 
Om de doorstroom zo goed mogelijk te waarborgen worden de toetsen en de toetsingskalender van het Kalsbeek College gehanteerd. 
 
Dit jaar zijn de eerste leerlingen overgestapt naar het Kalsbeek College – chapeau!!